Tilgang

Linkhuset » Linkhuset » Tilgang

Tilgang

Hos Linkhuset arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn. I kollaborationen med vores borgere, dyrker vi kerneværdierne nærhed, tillid og medansvar. Det er essentielt for os, at borgeren selv inddrages i løsningen af hendes eller hans udfordringer – dette giver de mest holdbare resultater.

Vi brænder for, at borgere med sociale, psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser skal genopdage deres egne resurser og benytte disse konstruktivt i løsningen af udfordringer.

Igennem en håndholdt og struktureret indsats støtter vi vores borgere på vejen tilbage til uddannelses- og arbejdsmarkedet ud fra en anerkendende og pædagogisk tilgang. Sammen med borgeren opbygger vi en bæredygtig relation baseret på den følelse af tryghed, der skal til, for at borgeren på bedste vis medinddrages i løsningen af sine udfordringer.

Vejen mod skole og uddannelse

Målet hos os er, at den unge starter på en uddannelse og her er der behov for et samtaleforløb med en ungekonsulent, for at støtte, motivere og fastholde den unge i at handle og fx starte uddannelse eller i et aktivt tilbud. Der er tilknyttet handicapkonsulent og misbrugskonsulent.

Forløbet planlægges ud fra den unges henvisning, uddannelsesplan, ressourcer, egne behov og helbred.

Disse samtaler med ungekonsulenten, handler fx om muligheder for at lave positive livsforandringer. Vi kan tale om kost, overholde aftaler, søvn, personlig hygiejne med videre og konsulenten vil støtte den unge i de udfordringer, den unde vil møde og finde konstruktive løsninger.

Der er fokus på, om den unge fx er under udredning for psykiske eller fysiske sygdomme, eller er i et eksisterende tilbud. Vi har fokus på succes og at den unge oplever mestring af symptomer og oplever en klar forbedring af de sociale udfordringer. Linkhuset koordinerer disse med relevante kontaktpersoner.

Ungekonsulenten, der tilknyttes den unge, sammensætter forløbet med forskellige aktiviteter, fx: Uddannelsesafklaring, dansk & matematikundervisning, uddannelsesafklarende praktik, hverdagsmestring, fysisk træning, psykoedukation og misbrugsindsats, ADHD gruppe, vredeshåndtering, bolig & økonomi. Dele af aktiviteterne foregår på et uddannelsessted. Når og hvis det giver mening, etablerer vi uddannelses- praktik og følger op hver uge.

Linkhuset koordinerer med den unges andre indsatser, fx behandling og netværk.

Vejen mod arbejdsmarked

Målet er, at den unge kommer i job eller fleksjob. Der er mulighed for virksomhedspraktik fra første dag. Der laves en opkvalificeringsplan, som sikrer, at praktikken matcher den unges behov.

Samtidig søger vi en job åbning. Den unge bidrager så meget som muligt, ved fx til at oprette et CV skrive jobansøgninger, samtaletræning mv. Hver uge er der mulighed for at deltage på netværkshold med andre unge i praktik.

Der er mulighed for at få hjælp til vredeshåndtering.

Efter behov, kan vi tilknytte handicapkonsulent og undersøge mulighed for handicapkompenserende ordninger misbrugsbehandling.

Linkhuset koordinerer med den unges andre indsatser, så som nuværende igangsat eller kommende behandling og vi inddrager også den unges netværk.

Funktionsafklaring

Målet er at beskrive funktionsevne ift. uddannelse og/eller arbejde med henblik på en vurdering af et fremtidigt forløb, herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens den forberedende del.

Der etableres en udviklingspraktik, hvor vi afklarer funktionsevne, skånebehov, brug af hjælpemidler og mestringsstrategier, evt. med handicapkonsulent der vil have fokus på eventuller hjælpemidler

Vi belyser også, hvordan praktikken påvirker hverdagsmestring og evnen til at begå sig socialt.

Linkhuset koordinerer med den unges andre indsatser, fx behandling og vi inddrager også den unges netværk.

Processen

Indsatsproces 1

Forløbet starter med samtale med borgerens faste, gennemgående konsulent. Sammen med borgeren tilrettelægger Linkhuset forløbet individuelt, med et udpluk af Linkhusets mange jobrettede aktiviteter og mestringshold.

Vi fokuserer på hurtigst muligt at etablere virksomhedsplacering, eventuelt tilbagevenden til egen arbejdsplads.

I virksomhedsplacering fortsætter den tætte individuelle kontakt med borgerens konsulent.

Vi har fokus på motivation, mødestabilitet og samarbejde med andre aktører i borgerens liv.

Oversigt

 • Jobfokus
  • CV og ansøgning / inspiration til brancheskift / branchevalg samtaletræning / konflikthåndtering / bolig & økonomi mv.
 • Virksomhedsplacering
 • Sygemeldt fra job
 • Det gode match
 • Aftale med virksomhed om job praktik løntilskud
 • Indretning af arbejdsplads m fysio/ergoterapeut
 • Individuel opfølgning på virksomhedsplacering
 • Praktikopfølgning i netværksgruppe
 • Hotline for arbejdsgiver og borger
 

Indsatsproces 2

Forløbet forudsætter, at der er etableret en praktik, eller at der kan startes på egen arbejdsplads.

Linkhuset tager kontakt og arrangerer møde med borger og arbejdsgiver for at udarbejde (eller opdatere) en praktik- plan med mål, delmål, arbejdstider,          optrapning og evt. skånebehov.

I en virksomhedspraktik på arbejdspladsen kan en virksomhedskonsulent og evt. en fysioterapeut støtte borgeren i at udvikle og øge arbejdstid, afdække om der er skånebehov, undersøge mulige kompensationsstrategier, optimere ergonomisk        indretning, afklare og introducere borgeren til brug af forskellige hjælpemidler, støtte i at skrive og sende ansøgninger om relevante handicap- kompenserende     ordninger mv.

Indsatsproces 3

Forløbet starter med en holdintro, hvor forløbet tilrettelægges ud fra Linkhusets mestringsaktiviteter. Disse holdintro foregår i hold. Forløbet kan indeholde fysisk træning, smertemestring, mestring af psykiske lidelser, afspænding, yoga mv. Mestringsaktiviteterne er ikke et behandlingstilbud. Formålet med denne indsatsproces er at forebygge tilbagefald, at borger kan raskmeldes og vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ressourceforløb

Der er mange årsager til, at borgere kommer i ressourceforløb. Mange af borgerne har ofte været på kontanthjælp i en længerevarende periode, har komplekse problemstillinger udover ledighed og som kræver en tværfaglig indsats.
Vi ved, at udfordring og kompleksiteten af problemstillingerne er meget forskelligt fra borger til borger, og hver borger har helt sin egen livshistorie.
Vi tror på at alle borgere har ressourcer, og at mange har brug for støtte til at finde dem frem.
Vi anvender den anerkendende tilgang, hvor det handler om at se på det, der virker, og det bliver drivkraften til at finde løsninger, der holder. 

Vi inspirerer borgeren til at tænke og handle anderledes, så de kan få en fremtid, som de ønsker sig.

I forløbet opnår borgeren en optimal udvikling af arbejdsevnen, herunder også forståelse for at de kan blive en del af arbejdsmarkedet på trods af begrænsninger i arbejdsevnen. 

Forløbet kan skræddersyet således det bliver tilpasset borgerens behov og problemstillinger.

Et forløb vil typiske indeholde følgende:
CV og-eller præsentations CV

Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab.

Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål

At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet

Drømme og ønsker om fremtidens arbejdsliv

En samtale om evt. rehabiliteringsplan – den forberedende del

Det gode match i forhold praktik 

Vurdering om der er behov for hjælpemidler i praktikken i forhold til skånehensyn. 

Tæt opfølgning i praktikforløb

Hvad kan du forvente af os:

At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet

At vi indgår et tæt samarbejde med dig 

At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status i forhold til dine møder med borgeren

At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet

Oprettelse i VITAS

Success
You may unsubscribe anytime you want by following the unsubscribe link from our newsletter. To Learn how we handle user privacy please checkout our page.
Udfyld og indsend dine oplysninger, så vil vores konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.